servo-omron-png                  servo-pana

            SERVO OMRON                                         SERVO NAIS/PANASONIC

 

 

servo-yaskawa-png                  serov-keyence

           SERVO YASKAWA                                              SERVO KEYENCE

 

servo-fuji                 servo-mitsu-png

            SERVO FUJI                                                 SERVO MITSUBISHI

Servo Motor  เป็นอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมเครื่องจักรกล หรือระบบการทํางานนั้นๆ ให้เป็นไปตามความต้องการ  อาทิเช่น  ควบคุมความเร็ว (Speed) , ควบคุมแรงบิด (Torque) , ควบคุมแรงตําแหน่ง (Position) ที่มีความถูกต้องและแม่นยําสูง