Servo คืออะไร

Servo คืออะไร Servo คือ ระบบควบคุมที่ประกอบด้วยระบบไฟฟ้าคอนโทรลและเครื่องกล ใช้สำหรับงานที่ต้อ...