ระบบเซอร์โว Servo

ระบบเซอร์โว Servo – มีความยืดหยุ่นและทันสมัย มีมอเตอร์ชนิดต่างๆ

(มอเตอร์เซอร์โว,Linear servo และ Direct drive motor)

เพื่อให้การทำงานของเครื่องจักรทำงานได้ดีที่สุด

มอเตอร์ไฟฟ้า (Motor) หมายถึง เป็นเครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่แปลงพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกล มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นพลังงานกล มี 2 แบบ คือ มีทั้งพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ และพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง

การแบ่งชนิดของมอเตอร์ (Types of electric motors) สามารถแบ่งได้ดังนี้

 1. สเต็ปปิ้งมอเตอร์ (Stepping Motor)
 2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor)
 3. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Motor)
 4. เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนกำลังงานทางไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ซึ่งเซอร์โวมอเตอร์ได้ถูกออกแบบให้มีความแม่นยำ และความเร็วสูง ทำให้เซอร์โวมอเตอร์แตกต่างจาก Induction Motor ที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดี

คุณสมบัติของ Servo Motor ได้แก่

 • มีอัตราเร่งที่ดี
 • ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว
 • ย่านการควบคุมกว้าง
 • ความเร็วในการหมุนต้องคงที่ เนื่องจากการควบคุมการทำงาน Servo motor เป็นการควบคุมแบบป้อนกลับดังนั้นตัว Servo motor ต้องมีตัวนับรอบ (Encoder) ติดอยู่กับตัว Servo motor ด้วยทุกตัว

ชนิดของ Servo Motor แบ่งออกได้ ดังนี้

 1. DC Servo Motor
 2. AC Servo Motor
 3. Stepping Motor ปัจจุบันนิยมใช้ AC Servo ที่เป็นแบบ Synchronous Servo Motor กันมากที่สุด เพราะการใช้งาน และการบำรุงรักษาทำได้ง่าย ซึ่งขนาดของมอเตอร์มีตั้งแต่ 30 W ถึง 5.5 kW

Driver เป็นอุปกรณ์ส่งพลังงานไฟฟ้าไปให้ Motor เพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานกล แบ่งออกตามประเภทการใช้งาน ดังนี้

 1. Pulse Train Input Driver
 2. Analog Input Driver ซึ่งการใช้งานก็จะแตกต่างกันไปตามความต้องการของระบบ ซึ่งแบ่ง Parameter ที่ต้องควบคุมได้ ดังนี้
 • การควบคุมตำแหน่ง (Position Control)
 • การควบคุมความเร็ว (Speed Control)
 • การควบคุมแรงบิด (Torque Control)
 • การควบคุมการเคลื่อนที่ (Motion Control) ในการใช้งาน เราต้องรู้ว่างานเป็นแบบใด และต้องการควบคุม Parameter ตัวไหนและต้องเลือกระบบให้ถูกต้องตรงกับความต้องการนั้นๆ
Share Now

Related Post

Leave us a reply